За нас

„Берус” ООД е правоприемник на Технологичен комбинат по механизация, техническо обслужване и борба с ерозията гр. Русе. През 1998 г. фирмата е приватизирана, а през 2000 г. е изцяло изплатена.

Основните дейности на дружеството са услуги с тежка строителна механизация, строителство на селскостопански пътища, направа на язовири, лагуни, диги, корекция на реки и дерета, вертикални планировки, мероприятия по борба с ерозията, усвояване на изоставени земи, услуги със земеделска техника, ремонтно-технически услуги и производство и реализация на земеделска продукция.

Изпълнени обекти

През последните години изпълнявахме СМР в следните по-важни обекти:

Екологични дейности и дейности по експлоатация и закриване на депа

През последните години изпълнявахме СМР в следните по-важни обекти:

По договор с Община–Русе– Оператор на регионално депо за битови отпадъци гр.Русе–цялостно стопанисване и експлоатация.

Експлоатация на Общинско сметище Русе /старо сметище/- цялостна поддръжка

Закриване на съществуващо селско сметище с.Бъзън, общ.Русе – събиране и притикване на отпадъци, изкоп, уплътняване и др.

Закриване на пет броя селски сметища в Община Русе : с.Ново село, с.Тетово, с. Николово – местност „Пундев баир”,с. Николово- местност „ Потока”, гр. Мартен, местност „Калето”- събиране, притикване на отпадъци, изкоп, уплътняване, биологична рекултивация;

Закриване на селски сметища на територията на община Русе: Тетово; Червена вода; Долно Абланово- Закриване и рекултивация на сметищата

Подизпълнител при изграждането на общинско сметище Русе и обходния път към него

Дейности по ремонт на диги, язовири и реки

Дейности по изграждане и ремонт на пътища

Земни и изкопни дейности

Други дейности в обхвата на фирмата

Сертификати

 • „БЕРУС” ООД притежава Решение №10-ДО235-03/07.10.2008 на Министерството на околната среда и водите, Регионална инспекция по околната среда и водите-Русе, изменено и допълнено с Решение №10-ДО-235/24.10.2009 на Министерството на околната среда и водите, Регионална инспекция по околната среда и водите-Русе, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхранение и съпътстващите ги операции до извършване на която и да е друга дейност по третиране на отпадъци и депониране , за срок от 20.10.2009 до 20.10.2014 г, на територията на община Русе и областите Русе, Разград и Силистра.
 • „Берус”ООД е редовен член на камарата на строителите в България – удостоверение № 190137/05.03.2008г.
 • „Берус”ООД е редовен член на камарата на строителите в България – удостоверение № 190137/05.03.2008г.
 • „Берус”ООД е регистриран в професионалния регистър на строителите за следните категории:
  • Четвърта група: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл.5, ал.1, т. 4 : Удостоверение № ІV- NV004860
   • 4.2 строежи от втора и трета категория съгласно чл.5 ал.6 от ПРВВЦПРС;
  • Първа група: строежи на високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни строителни мрежи и съоръжения съгласно чл.5 ал.1, т.1 :Удостоверение № І- NV010030
   • 1.2 строежи от втора до пета категория съгласно чл.5 ал.6 от ПРВВЦПРС;
  • Пета група: отделни видове строителни и монтажни работи ( съгласно позиция „ Строителство” на КИД- 2008 ): Удостоверение № V- NV006809
   • 43.11 Събаряне и разрушаване
   • 43.12 Земни работи
   • 41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради
   • 42.12 Строителство на подземни и наземни релсови пътища
   • 42.99 Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде
   • 42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
   • 42.21 Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
   • 42.91 Строителство на хидротехнически съоръжения
   • 43.99 Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде
 • „Берус”ООД има сключена застрахователна полица „Професионална отговорност в проектирането и строителството” №3407100600R17480, която е с лимит на отговорност от 600 000 лв.

Лице за контакт

Берус ООД © Всички права запазени.