Начало

Обяви

За нас

„Берус” ООД е правоприемник на Технологичен комбинат по механизация, техническо обслужване и борба с ерозията гр. Русе. През 1998 г. фирмата е приватизирана, а през 2000 г. е изцяло изплатена.

Основните дейности на дружеството са услуги с тежка строителна механизация, строителство на селскостопански пътища, направа на язовири, лагуни, диги, корекция на реки и дерета, вертикални планировки, мероприятия по борба с ерозията, усвояване на изоставени земи, услуги със земеделска техника, ремонтно-технически услуги и производство и реализация на земеделска продукция.

Изпълнени обекти

През последните години изпълнявахме СМР в следните по-важни обекти:

Екологични дейности и дейности по експлоатация и закриване на депа:

 • 2005г-2015 г По договор с Община–Русе– Оператор на регионално депо за битови отпадъци гр.Русе–цялостно стопанисване и експлоатация.
 • до 2012 г Експлоатация на Общинско сметище Русе /старо сметище/- цялостна поддръжка
 • 07.2010г Закриване на съществуващо селско сметище с.Бъзън, общ.Русе – събиране и притикване на отпадъци, изкоп, уплътняване и др.
 • 06.2009 г. Закриване на пет броя селски сметища в Община Русе : с.Ново село, с.Тетово, с. Николово – местност „Пундев баир”,с. Николово- местност „ Потока”, гр. Мартен, местност „Калето”- събиране, притикване на отпадъци, изкоп, уплътняване, биологична рекултивация;
 • 08.2008г. Закриване на селски сметища на територията на община Русе: Тетово; Червена вода; Долно Абланово- Закриване и рекултивация на сметищата.
 • 2003г. Подизпълнител при изграждането на общинско сметище Русе и обходния път към него

 

Дейности по ремонт на диги, язовири и реки:

 • Изграждане на частни язовири в с. Червена вода и с. Костанденец;
 • Корекция на коритото на излишните води на язовира с. Николово, Община Русе.
 • 2011г. Ремонт на мост с. Красен /увеличаване отвор, укрепване на северен откос, възстановяване на тротоари и ремонт в зоната на крилата
 • 03.2008г .Ремонт на бронята по мокрия откос на язовир „Николово” община Русе.
 • 02.2008г. Почистване бетонно корито на р. Саралийска в с. Николово.
 • 12.2008 г.Аварийно ремонтиране на коритото на р.Русенски Лом и заскаляване колона на мост в района на Русенска корабостроителница- блокаж с камъни, почистване на брега, оформяне на левия бряг.
 • Корекция на р.Мали Лом-почистване и продълбочаване коритото на реката в рамките на регулацията на с.Сваленик, свързано с преодоляване последиците от наводненията през м.август 2005г.
 • Почистване коритото на р.Поповска и мостове в гр.Попово-община Попово,свързани с предотвратяване и ликвидиране последиците от интензивните валежи през 2005г.
 • Корекция на р. Русенски лом и заскаляване на измита от водите на реката колона на Сарайски мост, участък – района на Сарайски мост в гр. Русе.
 • Почистване на бетонното корито на р. Сараджийска с.Николово
 • Изграждане на частни язовири в гр. Попово

 

Дейности по изграждане и ремонт на пътища:

 • Изграждане път с. Чолаково – с. Голеш – обл. Силистра;
 • Изграждане път с Долна Студена, общ. Ценово, обл. Русе
 • Изграждане на път с.Мъдрево, общ.Кубрат
 • Зимно поддържане на ІV-то класната пътна мрежа на Община Русе.
 • Възстановяване на мост на р.Черни лом, с. Кошов
 • Ремонт на мост с. Красен /увеличаване отвор, укрепване на северен откос, възстановяване на тротоари и ремонт в зоната на крилата/”

 

Земни и изкопни дейности:

 • Изкопни работи по изграждане инфраструктурата на Индустриален парк в гр. Русе.
 • Изкопни работи по изграждане на завод „Монтюпе”.
 • Земни работи по изграждане на завод „Керос”.
 • Земни работи в свинеферма с. Семерджиево.
 • Заскаляване бетонна пета и колона на пасарелка в брега на р. Русенски Лом.
 • Полагане каменна настилка в двора на Боник ЕООД
 • 08.2008г. Земни работи, трамбовка, изкопи, насипи „Бизнес парк” Русе
 • Укрепване на предпазни диги на р.Русенски Лом в землищата на с. Божичен и с. Красен.
 • Авариен ремонт и техническо обслужване на АТС.

 

Други дейности в обхвата на фирмата:

 • Земни работи и трамбовка по направа на ветрогенераторен парк гр. Каварна
 • Рекултивация на гората към Държавно дивечовъдно стопанство гр. Русе; “Държавно лесничейство” гр. Тутракан
 • Изграждане на лагуна за отпадните води на “Свинекомплекс – Николово”.
 • Усвояване на изоставени земи в с. Ресен, с. Салманово, Кардам – общ. Генерал Тошево.
 • Арендно селскостопанско стопанисване на 7000 дка. земеделска площ;

Сертификати

 • „БЕРУС” ООД притежава Решение №10-ДО235-03/07.10.2008 на Министерството на околната среда и водите, Регионална инспекция по околната среда и водите-Русе, изменено и допълнено с Решение №10-ДО-235/24.10.2009 на Министерството на околната среда и водите, Регионална инспекция по околната среда и водите-Русе, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхранение и съпътстващите ги операции до извършване на която и да е друга дейност по третиране на отпадъци и депониране, за срок от 20.10.2009 до 20.10.2014 г, на територията на община Русе и областите Русе, Разград и Силистра.
 • „Берус”ООД е редовен член на камарата на строителите в България – удостоверение № 190137/05.03.2008г
 • „Берус”ООД е регистриран в професионалния регистър на строителите за следните категории:
  • Четвърта група: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл.5, ал.1, т. 4 : Удостоверение № ІV- NV004860
   • 4.2 строежи от втора и трета категория съгласно чл.5 ал.6 от ПРВВЦПРС;
  • Първа група: строежи на високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни строителни мрежи и съоръжения съгласно чл.5 ал.1, т.1 :Удостоверение № І- NV010030
   • 1.2 строежи от втора до пета категория съгласно чл.5 ал.6 от ПРВВЦПРС;
  • Пета група: отделни видове строителни и монтажни работи ( съгласно позиция „ Строителство” на КИД- 2008 ): Удостоверение № V- NV006809
   • 43.11 Събаряне и разрушаване
   • 43.12 Земни работи
   • 41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради
   • 42.12 Строителство на подземни и наземни релсови пътища
   • 42.99 Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде
   • 42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
   • 42.21 Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
   • 42.91 Строителство на хидротехнически съоръжения
   • 43.99 Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде
 • „Берус”ООД има сключена застрахователна полица „Професионална отговорност в проектирането и строителството” №3407100600R17480, която е с лимит на отговорност от 600 000 лв.

Контакти

„Берус” ООД

Адрес: гр. Русе, Зад Хиподрума, п.к. 7005, п.к. 55

Управител: инж. Венко Великов

082/ 846 661

(+359) 897 848 020

Вътрешен одитор: Денка Великова

082/ 842143

082/842143

(+359) 897 848 021

Счетоводство:

082/ 845 437

Е-mail:

berus_ood@abv.bg

Зад Хиподрума

Русе, 7005

Берус ООД © Всички права запазени.